Današnji dan u bivšoj SFRJ bio je veoma značajan, 29. novembar slavio se kao Dan Republike i bio je najveći državnih praznik.

jugoslavija 29 novembar

Na taj dan, zvanično se obilježavala godišnjica Drugog zasjedanja AVNOJ-a 1943. godine, kada su predstavnici partizanskog pokreta otpora proglasili federalno uređenje Jugoslavije i ustavotvornu skupštinu FNRJ 29. novembra 1945. Nezvanično, to je bio dan kada su Jugosloveni klali svinje kako bi prehranili svoju porodicu ili kada su jednostavno imali još jedan u nizu slobodan dan.

Krajem novembra 1943. godine u Jajce su stigle delegacije predstavnika naroda iz svih krajeva Jugoslavije. Na zasjedanju, u lokalnom Domu kulture, bilo je prisutno 142 delegata. Predsjedavao je predratni predsjednik skupštine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca doktor Ivan Ribar.

Odluke Drugog zasjedanja AVNOJ-a pročitane su nešto pred ponoć 29. novembra, pa je taj datum uzet kao datum njihovog donošenja. AVNOJ je konstituisan u zakonodavno i izvršno predstavničko tijelo Jugoslavije.

Temelji Jugoslavije bili su postavljeni u Jajcu, a ona je nakon Drugog svjetskog rata, na čelu sa Josipom Brozom Titom, doživjela uspon i bila je jedna od poštovanijih država u svijetu.

Dan Republike se po pravilu praznovao dva dana, 29. i 30. novembra, a u glavnim gradovima tadašnjih republika bile su organizovane svečane akademije. Ulice su bile puste, uglavnom se proslavljao u porodičnoj atmosferi ili se odlazilo kod prijatelja.

Takođe su postojala druženja raznih udruženja, te su ovaj praznik mnogi od njih koristili da posjete prijatelje u drugim republikama i da se opuste uz lov, ribolov, sport, pjesmu, ili u nekoj od tada poznatih kafana.

Sa raspadom SFRJ, prestalo se sa obilježavanjem Dana Republike u svim republikama nekadašnje zajedničke države osim u Srbiji. Dan Republike ostao je zvanični praznik u Saveznoj Republici Jugoslaviji sve do 14. novembra 2002, kada je ukinut odlukom Vijeća građana Savezne skupštine SRJ.