Grad Trebinje je raspisao javni poziv mladim bračnim parovima za kupovinu stana u zgradi za mlade bračne parove, s ciljem rješavanja njihovog stambenog pitanja po povoljnijim uslovima od tržišnih.

gradska-administracija-trebinje.jpg

Javni poziv je aktivan narednih 30 dana.

Uslovi koje podnosilac zahtjeva mora da ispuni za kupovinu stana su: potvrda o bračnoj zajednici, da je državljanin Republike Srpske, da u toku posljednjih pet godina ima prebivalište na području Trebinja, da je jedan bračni drug starosne dobi od punoljetstva do navršenih 32 godine starosti, da podnosilac zahtjeva u svom vlasništvu ili suvlasništvu nema stambenu jedinicu, uvjerenju o zaposlenju izdato od strane poslodavca, potvrdu o iplati doprinosa od strane poslodavca i izvod iz centralnog registra kredita koji izdaje banka.

Pravo na apliciranje imaju mladi bračni parovi sa ukupnim neto ličnim primanjima u iznosu do 1.200 KM.

Posebni uslovi koje podsnosilac mora da ispuni su: starosna dob, broj članova porodičnog domaćinstva, pripadnost boračkoj populaciji.

Starosna dob: do navršenih 24 godine - deset bodova, do navršenih 28 - 7,5 bodova, do navršenih 32 - pet bodova.

Uz ovjerenu kućnu listu i matične listove za svakog člana domaćinstva, za svakog člana se dodjeljuje po pet bodova.

Pripadnost boračkoj populaciji: djeca poginulih i nestalih boraca - pet bodova, djeca umrlih boraca - četiri boda, djeca RVI prve kategorije - četiri boda, djeca RVI druge kategorije - tri boda, djeca RVI treće kategorije - dva boda i djeca RVI četvrte kategorije - jedan bod.

Zahtjev, uz neophodna dokumenta, podnosi se u pisanoj formi na adresu: Grad Trebinje, Gradska uprava Trebinje - Vuka Karadžića br. 2, Komisiji, uz naznaku "Prijava na javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupovinu stana u stambenom objektu 'zgrada za mlade bračne parove' u Trebinju.

Podnosilac zahtjeva koji po okončanju drugostepenog postupka izvrši kupovinu stana nema pravo poklona, prodaje ili otuđenja istog u roku od deset godine od dana uknjižbe prava vlasništva.

Kako je ranije najavljeno, ova stambena zgrada će se graditi u bivšoj kasarni Vojvoda Luka Vukalović, a cijena metra kvadratnog bi trebala da bude između 1.200 i 1.300 KM sa PDV-om.