Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH poslala je na adresu grada Trebinja prijedlog odluke o proglašenju tri zone užeg centra grada nacionalnim spomenikom, čime će ti dijelovi morati da se prilagode opštim i posebnim mjerama zaštite.

karta nacionalni spomenik trebinje.jpg

Nacionalnim spomenikom biće proglašeni kompletan Stari grad, naselje Krš i uži centar grada, što će kao posljedicu imati čitav niz mjera zaštite.

Opšte mjere sadržane u prijedlogu odluke su, između ostalog:

- dozvoljeni su istraživački radovi, radovi sanacije, konzervacije i restauracije, radovi tekućeg održavanja objekata,

- za sve radove, izuzev radova tekućeg održavanja, potrebno je dobiti odobrenje nadležnog ministarstva za prostorno uređenje u Republici Srpskoj i izvoditi ih uz stručni nadzor nadležne službe zaštite nasljeđa na nivou Republike Srpske,

- prilikom izvođenja radova sanacije, konzervacije i restauracije potrebno je primjenjivati izvorne materijale i tehnike u mjeri u kojoj je to moguće,

- nije dopuštena izgradnja struktura ili objekata koji bi mogli izgledom, veličinom, upotrebljenim materijalima ili arhitektonskim elementima ugroziti karakter nacionalnog spomenika,

- dozvoljena je adaptacija enterijera objekata i uvođenje instalacija u cilju prilagođavanja suvremenim potrebama stanovanja i rada pod uslovom da se sačuvaju stilske karakteristike objekata,

- dozvoljeno je korištenje objekata u stambene, ugostiteljske, zanatske, poslovne, obrazovne i kulturne svrhe, odnosno na način koji neće ugroziti integritet objekata i njihovo značenje u strukturi grada,

- reklamna tijela, oglasi i druge oznake trebaju biti prilagođeni karakteru ambijenta i postavljeni na način koji neće ugroziti vizure i zaklanjati objekte,

- nije dopušteno postavljanje informacionih tabli bez saglasnosti nadležne službe zaštite nasljeđa na sadržaj teksta, dizajn table i poziciju na koju će se postaviti. 

- ulične vodove instalacija gradske infrastrukture (elektrika, vodovod, kanalizacija, ptt i internet komunikacija i dr) voditi isključivo podzemnim putem,

- osigurati izradu izmjena i dopuna regulacionih planova za Stari Grad, Sjeverni Logor, Centar, Bregovi 2 i Bregovi u skladu sa Odlukom Komisije i elaboratima o otklanjanju ili ublažavanju negativnih uticaja izvršenih intervencija.

Na prostoru Starog grada primjenjuju se i posebne mjere zaštite:

- prilikom radova na restauraciji objekata neophodno je sačuvati ili vratiti njihove izvorne gabarite (horizontalne i vertikalne, oblik i nagib krovnih ploha, pokrov kamenim pločama, dekorativne elemente dimnjaka), izvorni izgled i materijalizaciju spoljnih zidova i stepeništa (kamen i drvo). Izmjene u postojećem stanju su dozvoljene jedino u slučaju vraćanja autentičnih elemenata,

- provesti hitne mjere zaštite na objektima u lošem konstruktivnom stanju. Hitne mjere zaštite uključuju: postavljanje zaštitne ograde oko objekta do njegove najviše kote, čišćenje od samoniklog rastinja i otpada, konstruktivnu stabilizaciju objekta,

- postojeće ograde i zidovi, izgrađeni u tradicionalnom stilu mogu se zadržati. Postojeće ograde i zidovi koje ne odgovaraju karakteru ambijenta moraju se preoblikovati ili ukloniti ako izlaze izvan izvornog profila uličnog fronta,

- izvršiti konzervaciju i restauraciju zidova tvrđave. Potrebna je rekonstrukcija hendeka oko zidine Starog grada i pješačkog mosta preko hendeka do ulazne kapije. Ukloniti parking uz zidine zbog rekonstrukcije hendeka,

- izvršiti nastavak arheoloških istraživanja na prostoru oko Muzeja Hercegovine uz konzervaciju i prezentaciju nalaza,

- prostor Starog grada zadržava se i uređuje kao prostor pješaka. Postojeća mreža istorijskih ulica i trgova zadržava se u cjelosti,

- izvršiti popločanje ulica lokalnim kamenom,

- dozvoljen je prolaz isključivo samo za servisna vozila, vozila za snabdjevanje robom i vozila hitnih intervencija (hitna pomoć, vatrogasna kola), visine manje od 250 cm,

- dio obale zadržati pod prirodnom vegetacijom. Nije dozvoljeno proširivanje objekata prema obali i ograđivanje obala i izlaza na rijeku,

- za sve građevinske, infrastrukturne, hortikulturne i druge radove koji nisu u skladu s karakterom ambijenta uraditi Elaborat o otklanjanju ili ublažavanju negativnog uticaja izvršenih intervencija.

Na prostoru Krša primjenjuju se i posebne mjere zaštite:

- potrebno je očuvati postojeću plansku osnovu,

- prilikom radova na restauraciji objekata neophodno je sačuvati ili vratiti njihove izvorne gabarite (horizontalne i vertikalne, oblik i nagib krovnih ploha, pokrov kamenim pločama, dekorativne elemente dimnjaka), izvorni izgled i materijalizaciju spoljnih zidova i stepeništa (kamen i drvo),

- provesti hitne mjere zaštite na objektima u lošem konstruktivnom stanju,

- dozvoljena je prenamjena objekata u skladu sa pravilnikom o djelatnostima koje se smatraju starim i umjetničkim zanatima i domaćom radinosti,

- izvršiti popločanje ulica i stepenica lokalnim kamenom.

Na prostoru užeg centra grad primjenjuju se i posebne mjere zaštite:

- na graditeljsku cjelinu – Katedralna crkva posvećena Rođenju Blažene Djevice Marije – Mala Gospa primjenjuju se mjere zaštite utvrđene u Odluci o proglašenju nacionalnim spomenikom,

- na graditeljskoj cjelini - Saborni hram Preobraženja gospodnjeg, Eparhijskom domu i biblioteci dozvoljeni su isključivo konzervatorsko-restauratorski radovi, radovi tekućeg održavanja,

- potrebno je zadržati izgled fasada objekata sa istorijskim obilježjima i onih sa ambijentalnim vrijednostima, sačuvati ili vratiti autentične arhitektonske elemente (veličinu i raspored otvora, tretman i stilske elemente na fasadama, oblik, nagib krovova i vrstu pokrova). Prilikom restauracije zamijeniti loksiranu bravariju i PVC prozore i portale, drvenim. Nije dozvoljeno otvaranje novih otvora na fasadama,

- ukloniti klima uređaje, tende i konzolne reklame sa uličnih fasada koje narušavaju karakter ambijenta. Klima uređaje treba sistemski rješavati za objekte ili formirati odgovarajuće maske koje odgovaraju karakteru fasada,

- moguće su adaptacije potkrovlja za potrebe stanovanja bez mijenjanja visine vijenaca, a uz mogućnost postavljanja badža,

- na objektima višim od P+2 etaže dozvoljava se postavljanje solarnih crijepova ili solarnih ploča u cilju postizanja veće energetske efikasnosti,

- na fasadama objekata u nizu uz ulice V. Gojinovića i Desanke Maksimović potrebno je izvršiti djelimičnu rekonstrukciju fasada uz preoblikovanje dograđenih dijelova na način da odgovaraju stilskim karakteristikama objekata (kamen i drvo),

- ulica Jovana Dučića, Trg slobode i Njegošev trg zadržavaju se i uređuju kao prostori za pješake. Sezonsko postavljanje ljetnih bašta i sjenila mora biti u skladu sa ambijentom tako da svojim izgledom ne narušavaju ambijentalne vrijednosti prostora,

- sačuvati namjenu Trga slobode za dnevnu pijacu, uz postavljanje mobilnih štandova i sjenila koji odgovaraju karakteru ambijenta,

- na Trgu slobode izvršiti restauraciju postojećih prizemnih poslovnih struktura između dvije kule u sklopu objekta gradske tržnice „Markthalle“ i njihovu adaptaciju za potrebe suvremenih standarda gradske pijace. U slučaju da adaptacija ovih struktura nije izvodljiva, moguća je i interpolacija poslovnog objekta između dvije kule isključivo prizemne etaže za potrebe gradske tržnice,

- izvršiti restauraciju i adaptaciju javnog WC-a da zadovolji savremene standarde;

- rasvjeta na trgovima treba biti postavljena do 3 metra visine, kako krošnje drveća ne bi umanjile osvjetljenje i na način da ne ometaju kretanje pješaka,

- stabla platana na trgovima potrebno je zaštititi i konzervirati prema prethodno urađenom elaboratu. U slučaju potrebe zamijene bolesnih stabala, obezbjediti odrasle sadnice platana,

- potrebno je napraviti i provesti plan hortikulturnog uređenja Gradskog parka uz očuvanje postojećeg dendromaterijala te popunu sa autohtonim vrstama,

- napraviti stepenice i pješačku rampu na ulici Kralja Petra I oslobodioca i Svetozara Ćorovića kojom će se riješiti denivelacija ulica.