Skupština grada Trebinja usvojila je danas budžet grada za 2018. godinu u iznosu od 26.093.000 KM.

skupstina trebinje

Budžet je za 482.000 KM manji u odnosu na nacrt, što je posljedica umanjenja planiranog kreditnog zaduženja za 680.000, jer je već u ovoj godini izvjesno plaćanje obaveza po sudskim presudama koje je trebalo izmiriti u narednoj, te povećanja prihoda za 198.000 KM, a na osnovu projekcija nadležnog odjeljenja.

Gradska kasa projektovana je na iznos za 14,6 odsto viši u odnosu na plan budžet Grada za 2017. godinu, odnosno za 9,2 manji u odnosu na rebalans tekućeg budžeta u koji je bilo uračunato i kreditno zaduženje za sanacije nasljeđenih dugovanja i kapitalne projekte.

Poreski prihodi planirani su u iznosu za tri odsto višem od usvojenog rebalansa budžeta za ovu godinu, a značajniji rast očekuje se na pozicijama neporeskih prihoda, prije svega zbog projektovanog povećanja prihoda od zemljišne rente.

Primici za nefinansijsku imovinu planirani su u iznosu od 2.838.000 KM, odnosno 28 odsto više od rebalansiranog plana ove godine, a na osnovu iskazanog interesa investitora za kupovinom gradskog građevinskog zemljišta, te zahtjeva za individualnu gradnju.

Tekući rashodi za lična primanja planirani su na iznos od 8,4 miliona KM ili za 5,6 manje manje od usvojenog rebalansa budžeta za 2017. godinu, čime je i učešće izdataka na plate u ukupnim budžetskim rashodima smanjeno na 32,2 odsto.

Razvojnu komponentu budžeta za 2018. godinu čini oko 6,3 miliona KM, opredijeljenih za finansiranje kapitalnih projekata.

Gradonačelnik Trebinja Luka Petrović ocijenio je da će po projekcijama redovnih prihoda naredne godine Trebinje imati na raspolaganju najveći budžet u svojoj istoriji, a što je važnije i sa istorijskim maksimumom kada je riječ o izdvajanjima za investicije i razvoj.

"Mostar sa budžetom od 61,5 miliona KM, za kapitalne projekte izdvaja svega 3,3 miliona KM. Budžet Grada Bijeljine je 47 miliona, od čega samo pet i po miliona ide u investicije", rekao je Petrović, dodajući da ovi uporedni podaci sa značajno većim lokalnih jedinicama najubjedljivije svjedoče o investicionom i razvojom usmjerenju trebinjskog budžeta.

Prema njegovim riječima, u budžetu za narednu godinu planiran je i niz novina u odnosu na prethodne godine – od programa podrške porodici i socijalno osjetljivim kategorijama, preko projekata zapošljavanja i samozapošljavanja, do sredstava za učešće u domaćim i međunarodnim projektima saradnje.

Za budžet je glasalo 18 odbornika, a protiv je bilo šest. Amandmani PDP-a na prijedlog budžeta nisu dobili dovoljan broj odborničkih glasova.

Skupština je usvojila i Program korištenja ostvarenih po osnovu Zakona o naknadama za korištenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije za 2018. godinu, u visini od 2,3 miliona KM.