Udruženje inženjera tehnologije Republike Srpske u periodu od 20-22. septembra 2013. godine organizuje strukovno putovanje u Trebinje, gdje će biti održan i seminar na temu „Savremeni izazovi u proizvodnji hrane“. tehnolozi rs Na seminaru će biti prezentovane ključne teme i aktuelnosti iz oblasti proizvodnje i tehnologije hrane, kao što su Internacionalni standard za hranu (International Food Standard, IFS), inovacije u prehrambenoj industriji, te korišćenje veb portala u savremenoj tehnologiji. Isto tako, učesnici skupa će se upoznati sa značajem i stepenom usklađenosti legislative u Bosni i Hercegovini sa pravnom stečevinom Evropske unije (Acquis), kao i sa aktivnostima USAID/Sida FARMA projekta na jačanju institucionalnog okvira i kapaciteta poljoprivrednog sektora u Bosni i Hercegovini u cilju jačanja konkurentnosti, kvaliteta proizvodnje i približavanja EU standardima.

Učesnicima trodnevnog strukovnog putovanja će, pored stručnog usavršavanja, biti omogućena posjeta i obilazak najpoznatijih kulturnih, vjerskih, industrijskih, gastroloških i enoloških destinacija u Hercegovini, kao što su manastir Tvrdoš i Hercegovačka Gračanica, fabrika Svislajon Takovo d.o.o Trebinje, vinarije Tvrdoš, Anđelić i Vukoje.

Udruženje inženjera tehnologije Republike Srpske je dobrovoljna, društvena, stručno-naučna, interesna, profesionalna, vanstranačka organizacija inženjera tehnologije i njenih organizacija u Republici Srpskoj, otvorena za saradnju sa drugim naučno-stručnim, privrednim i ostalim organizacijama, na bazi međusobnog uvažavanja, uzajamnog poštovanja i samostalnosti u radu. Udruženje je osnovano 27.11.2010. godine u Banjaluci, daje svakodnevni doprinos u društveno-ekonomskom, naučno-tehnološkom i privrednom razvoju Republike Srpske, te je u proteklom periodu postiglo izuzetno zapažene rezultate.