Obavještavamo građane Trebinja da je gradska administracija sagledavajući nastalu situaciju povodom prekomjernih računa za potrošnju električne energije za javnu rasvjetu primorana da uvede privremene mjere štednje.

restrikcija javne rasvjete trebinje

Naime, dug prema Elektrohercegovini na kraju 2012 godine iznosio je oko 350.000 KM. U januaru i februaru pristigli su računi koji su za 9% veći u odnosu na račune za taj period iz 2012. godine. Povećanje računa je posljedica povećane ugradnje javne rasvjete u 2012. godini. Očekivana potrošnja u 2013. godini će iznositi oko 670.000 KM. Ako tome dodamo troškove održavanja javne rasvjete i preostali dug od prošle godine u iznosu od 350000 KM došli smo do zaključka da ćemo u ovoj godini morati izdvojiti više od 1.060.000 KM.

Svjestan težine ovog problema Gradonačelnik je formirao Komisiju za izradu Plana uštede potrošnje električne energije na području grada Trebinja kao i za izradu Elaborata za uštedu električne energije za javnu rasvjetu. Zadatak komisije je bio da da u što kraćem roku iznađe rješenje za što veću uštedu električne energije za potrošnju javne rasvjete. Na prijedlog Komisije Gradonačelnik je donio odluku da se kao privremeno rješenje izvrši restrikcija javne rasvjete u tri segmenta:

1. Da se na svim putnim pravcima ulazaka u grad trajno isključi jedna faza tj. svaka treća svjetiljka vodeći računa da sve raskrsnice budu osvijetljene shodno mjerama bezbjednosti saobraćaja.

2. Da se analiziraju sve trafostanice sa kojih se napaja javna rasvjeta i da se trajno isključe svi objekti koji ne osvjetljavaju javna dobra.

3. Da se izvrši restrikcija javne rasvjete u selima na taj način da se ugrade regulatori koji će gasiti javnu rasvjetu od ponoći do četiri sata u zimskom periodu; odnosno od jedan sat do pet sati u ljetnom periodu. Svjedoci smo da su se u proteklim godinama neracionalno i nenamjenski postavljale svjetiljke za javnu rasvjetu , te da ne bi došli u situaciju da se pojedine svjetiljke skidaju utvrđeno je kao najbezbolnije rješenje restrikcija od četiri sata.

Uporedo sa ovim mjerama Komisija je nastavila sa radom na izradi Strategije koja će u narednim godinama dugoročno da izvrši uštedu električne energije za javnu rasvjetu ugradnjom štednih sijalica i primjenom modernih rješenja.

Molimo građane da budu strpljivi jer su ove mjere samo privremeno rješenje koje će rezultirati smanjenjem troškova u što kraćem periodu