Licna karta.jpg

Policijska uprava Trebinje predlaže građanima da umjesto čekanja u redu ispred lokacija za izdavanje ličnih dokumenata, koriste „SMS servis“ Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Kako biste bili u mogućnosti da koristite „SMS servis“ potrebno je da prijavite svoj broj mobilnog telefona u Policijskoj stanici ove Uprave na čijoj teritoriji imate prijavljeno prebivalište ili boravište. 

Slanjem SMS poruke na broj 091 110 122 možete da: 

  1. izvršite provjere u registrima MUP-a koje podrazumjevaju:

  -   uvid u status dokumenata (lična karta, vozačka dozvola, putna isprava) – dobijanje informacije putem SMS o trenutnom statusu podnesenog zahtjeva za izdavanje dokumenta ili dokumenta, 

  - uvid u novčane kazne i uplate, pojedinačne po broju naloga i ukupne

  -  uvid u izrečene kaznene bodove, i to: pojedinačne po broju naloga sa datumom isteka, zbirne sa datumom isteka

  -  uvid u registraciju motornog vozila

  1. se prijavite na servis ako želite da dobijate obavještenje iz registara MUP-a i to:

  - obavještenje o isteku važenja dokumenta (lična karta, vozačka dozvola, putna isprava) – obavještenje MUP šalje 30 dana prije isteka važnosti dokumenta

-    obavještenje o prestanku važenja izrečenih kaznenih bodova – obavještenje MUP šalje na dan prestanka važnosti kaznenih bodova

-     obavještenje o isteku važenja registracije - obavještenje MUP šalje 30 dana prije isteka važnosti

Građani se mogu prijaviti da putem SMS servisa dobijaju obavještenja za sve navedene servise ili pojedinačne (npr. građanin se prijavi da dobije informaciju kada je lična karta za koju je podnio zahtjev prešla u status „spremna za izdavanje“ te može doći na lokaciju za izdavanje ličnih dokumenata MUP i preuzeti dokument).

Takođe, odjava građanina sa servisa, može biti pojedinačna ili za sve navedene informacije.

Servis je omogućen za sva tri mobilna operatera koja pružaju usluge u Republici Srpskoj, a cijena SMS poruke je 0,1 KM.

Sve detaljne informacije o namjeni i korištenju SMS servisa MUP-a RS su dostupne na Internet sajtu Ministarstva na adresi www.mup.vladars.net.