Licna dokumenta.jpg

Ako iz nekog razloga morate mijenjati lične dokumente, poput lične karte, pasoša ili vozačke dozvole, a ne znate koja je procedura za dobijanje novih, u nastavku možete pročitati šta vam je sve potrebno.

Naravno, postoji nekoliko razloga za njihovu zamjenu, pa su tako različite i naknade, odnosno takse koje se uplaćuju prilikom predaje zahtjeva, no sve te pojedinosti će biti istaknute u daljem tekstu.

Zamjena lične karte u RS

Lična karta je isprava kojom se dokazuje identitet, činjenica mjesta i datuma rođenja, prebivališta, odnosno boravišta za raseljeno lice i državljanstva BiH.

U slučaju da je iz nekih razloga trebate mijenjati, evo šta je potrebno:

U slučaju da je trebate mijenjati radi isteka roka važenja:
* Zahtjev za zamjenu lične karte - obrazac LK/OI-1 (dobije se na lokaciji)

* Stara lična karta

* Dokaz o uplati naknade za izdavanje lične karte od 18 KM - uplatnica

Ako mijenjate ličnu kartu radi promjene prebivališta:

* Zahtjev za zamjenu lične karte - obrazac LK/OI-1 (dobije se na lokaciji, a podnosi se neposredno nakon provedenog postupka prijave novog prebivališta kod istog službenika)

* Stara lična karta

* Dokaz o uplati naknade za izdavanje lične karte od 18 KM - uplatnica

Za zamjenu lične karte zbog promjene podatka o imaocu lične karte:

* Zahtjev za zamjenu lične karte - obrazac LK/OI-1 (dobije se na lokaciji)

* Stara lična karta

* Dokaz o promjeni ličnog podatka (najčešće promjena prezimena zbog udaje - priložiti novi izvod iz MKR na novo prezime, vjenčani liste se na prihvata kao dokaz)

* Dokaz o uplati naknade za izdavanje lične karte od 18 KM - uplatnica

Za zamjenu lične karte zbog netačnog ili pogrešno upisanog podatka:

* Zahtjev za zamjenu lične karte - obrazac LK/OI-1 (dobije se na lokaciji)

* Stara lična karta

* Dokaz o netačnom ili pogrešno upisanom podatku (najčešće pogrešno mjesto rođenja, ime oca ili lično ime - priložiti novi izvod iz MKR)

* Dokaz o uplati naknade za izdavanje lične karte od 18 KM - uplatnica

Ako je mijenjate zbog manjih oštećenja (polomljena ili napukla, svi podaci neoštećeni i čitki):

* Zahtjev za zamjenu lične karte - obrazac LK/OI-1 (dobije se na lokaciji)

* Stara lična karta

* Dokaz o uplati naknade za izdavanje lične karte od 18 KM - uplatnica

Zamjena lične karte zbog znatnijih oštećenja (podaci, fotografija, JMB, kodovi nisu čitljivi):

* Zahtjev za zamjenu lične karte - obrazac LK/OI-1 (dobije se na lokaciji)

* Stara lična karta

* Izvod iz MKR

* Uvjerenje o državljanstvu

* Dokaz o uplati naknade za izdavanje lične karte od 18 KM - uplatnica

Zamjena lične karte zbog bitne promjene izgleda (brada, promjena boje kose i sl.):

* Zahtjev za zamjenu lične karte - obrazac LK/OI-1 (dobije se na lokaciji)

* Stara lična karta

* Dokaz o uplati naknade za izdavanje lične karte od 18 KM - uplatnica

U slučaju gubitka, krađe ili uništenja lične karte:

* Zahtjev za izdavanje lične karte - obrazac LK/OI-1 (dobije se na lokaciji)

* Izvod iz MKR

* Uvjerenje o državljanstvu

* Potvrda policije o prijavi gubitka lične karte

* Dokaz o objavi lične karte nevažećom u "Službenom glasniku"

* Dokaz o uplati naknade za izdavanje lične karte od 18 KM - uplatnica

Zamjena pasoša u RS

Za izdavanje novog pasoša ili zamjenu postojećeg potrebno je priložiti:

* Zahtjev za izdavanje pasoša (u zahtjevu obavezno navesti mjesto i opštinu upisa u matičnu knjigu rođenih i knjigu državljana BiH),

* Ličnu kartu ili drugu javnu ispravu iz koje se može utvrditi identitet, prebivalište i državljanstvo BiH,

* Putnu ispravu čiji je rok važenja istekao (osim ako je ukradena ili izgubljena)

* Dokaz o uplati naknade za izdavanje pasoša - 50 KM (uplatnica)

* Dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi od pet KM.

Za izdavanje pasoša za maloljetno lice potrebno je priložiti:

* Zahtjev za izdavanje pasoša (u zahtjevu obavezno navesti mjesto i opštinu upisa u matičnu knjigu rođenih i knjigu državljana BiH)

* Izvod iz matične knjige rođenih

* Uvjerenje o državljanstvu BiH (ako je dijete rođeno van teritorije BiH)

- Pasoš za državljane u dobi od tri do 18 godina sa rokom važenja od pet godina (40 KM)

- Pasoš za državljane koji nisu navršili tri godine sa rokom važenja od tri godine (30 KM)

Saglasnost oba roditelja, osim:

- ako je dijete bez jednog roditelja; priložiti izvod iz matične knjige umrlih drugog roditelja,

- ako je dijete bez oba roditelja; priložiti saglasnost staratelja,

- ako je jedan od roditelja spriječen da potpiše saglasnost na zahtjevu, može dostaviti pismenu saglasnost potpisanu i ovjerenu kod nadležnog organa,

- ako odlukom suda o dodjeljivanju starateljstva izdavanje putne isprave nije uslovljeno saglasnošću oba roditelja.

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje putne isprave za maloljetno lice se uzimaju biometrijski podaci (slika, otisci prstiju i potpis), izuzetak su maloljetna lica do sedam godina od kojih se ne uzimaju otisci prstiju i potpis.

Gubljenje, uništenje ili krađa pasoša

* U slučaju gubljenja, uništenja ili krađe pasoša na teritoriji BiH, potrebno je na obrascu GPI-1 gubitak, uništenje ili krađu prijaviti nadležnom policijskom organu na teritoriji na kojoj je pasoš izgubljen, uništen ili ukraden.

* Uz navedeni obrazac, potrebno je dostaviti uplatnicu o proglašenju pasoša nevažećim (uplaćuje se na račun "Službenog glasnika Republike Srpske" na šalteru pošte ili banke).

Zamjena vozačke dozvole u RS

Izdavanje vozačkih dozvola je u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske. Pored izdavanja vozačkih dozvola MUP ima nadležnost nad produženjem, zamjenom ili izmjenom vozačkih dozvola.

Evo šta je potrebno od dokumentacije u slučaju zamjene vozačke dozvole:

Za produženje (istekle) vozačke dozvole:

* Zahtjev za produženje

* Ranija vozačka dozvola

* Dokaz o uplati naknade za obrazac vozačke dozvole u iznosu od 60 KM

* Taksa od pet KM

Za produženje vozačke dozvole u slučaju ograničenja:

* Zahtjev za produženje

* Ljekarsko uvjerenje

* Ranija vozačka dozvola

* Dokaz o uplati naknade za obrazac vozačke dozvole u iznosu od 60 KM

* Taksa od pet KM

Za zamjenu vozačke dozvole:

* Zahtjev za zamjenu vozačke dozvole

* Ranije izdata vozačka dozvola

* Dokaz o uplati naknade za obrazac vozačke dozvole u iznosu od 60 KM

* Taksa od pet KM

Za izmjenu vozačke dozvole radi upisa nove kategorije:

* Zahtjev za zamjenu vozačke dozvole

* Ranije izdata vozačka dozvola

* Uvjerenje o položenoj kategoriji ili potkategoriji

* Dokaz o uplati naknade za obrazac vozačke dozvole u iznosu od 60 KM

* Taksa od pet KM

Izmjena vozačke dozvole radi promjene prebivališta:

* Zahtjev za zamjenu vozačke dozvole

* Ranije izdata vozačka dozvola

* Dokaz o uplati naknade za obrazac vozačke dozvole u iznosu od 60 KM

* Taksa od pet KM

Izmjena vozačke dozvole radi promjene ličnog imena:

* Zahtjev za zamjenu vozačke dozvole

* Ranije izdata vozačka dozvola

* Lična karta

* Dokaz o uplati naknade za obrazac vozačke dozvole u iznosu od 60 KM

* Taksa od pet KM

Zamjena inostrane vozačke dozvole

* Zahtjev za zamjenu vozačke dozvole

* Ljekarsko uvjerenje

* Prevod inostrane vozačke dozvole

* Dokaz o uplati naknade za obrazac vozačke dozvole u iznosu od 60 KM

* Taksa od pet KM

U slučaju izgubljene vozačke dozvole:

* Potvrda nadležne organizacione jedinice MUP RS o prijavi nestanka vozačke dozvole

* Dokaz o izvršenoj objavi u "Službenom glasniku RS" nevažećom vozačkom dozvolom

* Rješenje o poništenju vozačke dozvole

* Dokaz o uplati naknade za obrazac vozačke dozvole u iznosu od 60 KM

* Taksa od pet KM