vlada-rs.jpg

Prema preliminarnim podacima Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske, zaključno sa petkom, 15. majem, pristiglo je 17.158 prijava privrednih subjekata za dodjelu sredstava za april iz Fonda solidarnosti za obnovu Srpske, saopšteno je iz ovog ministarstva.

U saopštenju je navedeno da su pravna lica i preduzetnici među razlozima za podnošenje prijave najčešće navodili zabranu obavljanja djelatnosti i smanjen obim poslovanja, dok se dio odnosio na potpuni ili djelimični prestanak rada.

"Kada je riječ o strukturi pristiglih prijava, najveće učešće imaju privredni subjekti iz sektora trgovine, preduzetničke djelatnosti i prerađivačke industrije", naglašeno je u saopštenju.

Iz Ministarstva navode da, kako pojedine dostavljene prijave nisu adekvatno popunjene, odnosno ne sadrže sve podatke i priloge koje je bilo neophodno dostaviti prilikom popunjavanja elektronskog obrasca, ministarstva se susreću sa poteškoćama kod kompletiranja spiskova što zahtijeva dodatne provjere, te usporava ovaj proces.

"Sva resorna ministarstva u okviru svojih nadležnosti su pristupila analizi dostavljenih podataka, te rade na kompletiranju spiskova prijavljenih privrednih subjekata, shodno definisanim kriterijumima Uredbe sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed virusa korona", istaknuto je u saopštenju.

Prema podacima Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske, do danas su obrađene i Poreskoj upravi Republike Srpske dostavljene 7.773 prijave privrednih subjekata kojima je zabranjen rad ili su potpuno prestali sa radom u aprilu.

Ministarstvo privrede i preduzetništva Srpske poziva sva pravna lica i preduzetnike, koji ispunjavaju uslove propisane navedenom uredbom, da Poreskoj upravi Srpske blagovremeno podnesu pisanu izjavu sa zahtjevom za isplatu najniže plate i uplatu pripadajućih doprinosa za april, kako bi im navedena sredstva bila što prije isplaćena.

Iz Ministarstva podsjećaju da je u okviru aktivnosti ovog ministarstva usaglašen jedinstven pristup u načinu izrade spiskova pravnih lica i preduzetnika kojima je odlukama štabova za vanredne situacije bilo zabranjeno obavljanje djelatnosti, koji su prestali sa radom ili posluju sa smanjenim obimom kao posljedica djelovanja pandemije izazvane vurusom korona.

Vlada Republike Srpske pozvala je prošlog mjeseca pravna lica i preduzetnike da se prijave radi izrade spiskova za dodjelu sredstava za april iz Fonda solidarnosti za obnovu Srpske, shodno Uredbi sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed virusa korona.