Da­nas se u BiH očeku­je oblačno vri­je­me. U ni­žem području ki­ša ili su­snježica, u vi­šim slab sni­jeg.

kolovoz-kisa.jpg

Vje­tar slab, ugla­vnom južnog i ju­go­is­točnog smje­ra. Na sje­ve­ru ze­mlje vje­tar sje­ver­nog smje­ra.

Naj­niža ju­tar­nja tem­pe­ra­tu­ra između -3 i 1°C, na ju­gu ze­mlje od 3 do 7°C.

Naj­vi­ša dne­vna tem­pe­ra­tu­ra između 1 i 5°C, na ju­gu ze­mlje od 7 do 11 ste­pe­ni Cel­zi­ju­sa.

Sa­ra­je­vo              +  3 ºC   

Ba­nja­lu­ka           + 2 ºC  

Bi­je­lji­na              + 2 ºC    

Bi­hać                   + 1 ºC   

Li­vno                   + 3 ºC  

Mos­tar                + 8 ºC  

Ze­ni­ca                 + 2 ºC  

Tre­bi­nje              + 8 ºC