BiH je ze­mlja sa vi­so­kim ri­zi­kom i naj­go­ra ze­mlja u re­gi­o­nu ka­da je ri­ječ o ri­zi­ku od te­ro­ri­zma i po­li­tič­kog na­si­lja i na­la­zi se u gru­pi sa Ukra­ji­nom, Sa­u­dij­skom Ara­bi­jom i Sje­ver­nom Ko­re­jom, piše "Glas Srpske".

Terorista.jpg

Ovo se na­vo­di u go­di­šnjoj ma­pi ri­zi­ka od te­ro­ri­zma i po­li­tič­kog na­si­lja ko­ji je iz­ra­di­la agen­ci­ja AON, vodeća agen­ci­ja u svi­je­tu u obla­sti pro­cje­ne glo­bal­nog ri­zi­ka za po­slo­va­nje kom­pa­ni­ja i osi­gu­ra­va­ju­ćih ku­ća.

U iz­vje­šta­ju se na­vo­di da ri­zik od te­ro­ri­stič­kih na­pa­da, sa­bo­ta­ža, štraj­ko­va, gra­đan­skih pre­vi­ra­nja, ali i od po­bu­na i gra­đan­skog ra­ta osta­je na vi­so­kom ni­vou i da je BiH i po to­me naj­go­ra u re­gi­o­nu.

- Al­ba­ni­ja i Sje­ver­na Ma­ke­do­ni­ja ima­ju rej­ting sred­njeg ri­zi­ka, dok Sr­bi­ja i Cr­na Go­ra ima­ju ni­zak ri­zik od te­ro­ri­zma - na­vo­di se u iz­vje­šta­ju.

Ka­da je u pi­ta­nju op­šti ri­zik, agen­ci­ja AON na­vo­di da je on u BiH ostao ne­pro­mi­je­njen u od­no­su na pret­hod­nu go­di­nu i još uvi­jek je oci­je­njen kao sred­nje vi­sok.

- I ka­da je ri­ječ o op­štem ri­zi­ku za po­slo­va­nje, BiH je naj­lo­ši­je ran­gi­ra­na u re­gi­o­nu, po­što su Sr­bi­ja, Sje­ver­na Ma­ke­do­ni­ja i Al­ba­ni­ja ozna­če­ne kao ze­mlje sa sred­njim ri­zi­kom. Po­li­tič­ki si­stem je ne­sta­bi­lan na­kon što ni­je do­šlo do for­mi­ra­nja vla­sti po­sli­je op­štih iz­bo­ra u 2018. go­di­ni, kao i zbog raz­mi­ri­ca iz­me­đu po­li­tič­kih i et­nič­kih frak­ci­ja - na­vo­di se u iz­vje­šta­ju.

Po­red ne­for­mi­ra­nja vla­sti i et­nič­kih raz­mi­ri­ca, u iz­vje­šta­ju se is­ti­če da ak­tiv­no dje­lo­va­nje Ru­si­je, pro­ru­skih gru­pa, ali i dr­ža­va za­pa­da i da­lje ima ulo­gu u po­gor­ša­va­nju po­li­tič­ke sta­bil­no­sti.

Pro­fe­sor Fa­kul­te­ta bez­bjed­no­snih na­u­ka ba­nja­luč­kog Uni­ver­zi­te­ta i biv­ši mi­ni­star unutrašnjih po­slo­va RS Dra­go­mir Jo­vi­čić ka­že da ne­ma raz­lo­ga da se sum­nja u ocje­nu da je u BiH po­gor­ša­na bez­bjed­no­sna si­tu­a­ci­ja, ali is­ti­če da ne­ma po­tre­be ni na ko­ga sa stra­ne pre­ba­ci­va­ti kri­vi­cu ili od­go­vor­nost zbog ta­kvog sta­nja.

- O ka­kvoj po­li­tič­koj sta­bil­no­sti go­vo­ri­mo u ze­mlji u ko­joj hr­vat­skom čla­nu Pred­sjed­ni­štva sme­ta pe­lje­ški most ili u ko­joj de­set mje­se­ci po­sli­je iz­bo­ra ni­je for­mi­ra­na le­gi­tim­na vlast?! Uti­caj stra­nog fak­to­ra na po­li­tič­ku ne­sta­bil­nost i na­ru­še­nu bez­bjed­no­snu si­tu­a­ci­ju u BiH si­gur­no po­sto­ji, ali na BiH le­ži naj­ve­ća od­go­vor­nost za ta­kav iz­vje­štaj AON-a. U od­no­su na pro­šlu go­di­nu mi­grant­ska kri­za je do­dat­no na­ru­ši­la bez­bjed­no­snu si­tu­a­ci­ju, pa je do­bro ako in­ve­sti­to­ri pri­sta­ju da ulo­že ijed­nu mar­ku - ka­že Jo­vi­čić.

Nje­go­vo mi­šlje­nje di­je­li ta­ko­đe biv­ši mi­ni­star po­li­ci­je RS i pred­sjed­nik Fo­ru­ma za bez­bjed­nost Ba­nja­lu­ka Ra­di­slav Jo­vi­čić, ko­ji ka­že da je sta­bil­na bez­bjed­no­sna si­tu­a­ci­ja te­melj za sve osta­lo.

- Bez­bjed­nost ni­je sve, ali bez bez­bjed­no­sti ne­ma ni­šta. Bez sta­bil­ne bez­bjed­no­sne si­tu­a­ci­je ne­ma ula­ga­nja, ni me­đu­et­nič­kog ra­zu­mi­je­va­nja, ne­ma ni­šta, jer ni­ko ne že­li da ula­že no­vac u ne­be­zbjed­no pod­ruč­je - ka­že Jo­vi­čić.

Eko­nom­ski ri­zik

U iz­vje­šta­ju agen­ci­je "ON na­vo­di se da je ko­rup­ci­ja i da­lje ri­zik za po­slo­va­nje u BiH, ali i da se na­sta­vlja­ju na­po­ri da se ona sma­nji u okvi­ru pu­ta ze­mlje ka Evrop­skoj uni­ji.

- In­sti­tu­ci­o­nal­ni ri­zi­ci u BiH su umje­re­no vi­so­ki. BiH i da­lje ima sred­nje vi­sok ri­zik od upli­ta­nja vla­sti u eko­no­mi­ju, ima sla­bu za­šti­tu imo­vin­skih pra­va i lo­šu in­fra­struk­tu­ru. Upr­kos re­la­tiv­no zdra­vom od­no­su dug - BDP, vlast se su­o­ča­va sa po­te­ško­ća­ma u po­di­za­nju ka­pi­ta­la. Sve ovo po­di­že ukup­ni eko­nom­ski ri­zik ze­mlje - na­vo­di se u iz­vje­šta­ju.