Hidroelektrane na Trebišnjici“ potraživale su na kraju prošle godine od Matičnog preduzeća „Elektroprivreda RS“ 33,2 miliona KM, a nemogućnost naplate ovih potraživanja može nepovoljno uticati na redovno servisiranje obaveza, navedeno je u revizorskom izvještaju ovog preduzeća za 2017. godinu.

he-grancarevo-trebinje-1.jpg

U izvještaju o reviziji “HE na Trebišnjici” i njihovog preduzeća “HE Dabar“ revizori su osudili računovodstvenu politiku preduzeća, kao i cijelog sistema ERS, jer se ne vrši ispravka vrijednosti koja proističu iz međusobnih odnosa sa povezanim subjektima koja posluju u sistemu ERS.

„Potraživanja društva od MH ERS Matičnog preduzeća iznose 33,2 miliona KM. Društvo nije napravilo analizu na osnovu koje bi procijenilo rizik, niti je shodno prihvaćenim politikama priznalo bilo kakvu rezervaciju zbog nenaplativosti potraživanja od povezanih lica. Nemogućnost naplate ovih potraživanja može značajno nepovoljno uticati na mogućnost redovnog servisiranja obaveza društva i samim tim na mogućnost da ono nastavi sa poslovanjem po načelu stalnosti“, navedeno je u izvještaju koji će biti razmatran na Skupštini akcionara ovog preduzeća zakazanoj za 28. decembar.

U tom izvještaju su revizori skrenuli pažnju i na milionske potencijalne obaveze po osnovu sudskih sporova koji se vode protiv preduzeća “HE Dabar”.

„Potencijalne obaveze po osnovu sudskih sporova koji se vode protiv preduzeća iznose 16,6 miliona KM, bez efekata potencijalnih zateznih kamata. 'HE Dabar' je na osnovu procjene ishoda sporova izvršila rezervisanje za potencijalne gubitke po osnovu sudskih sporova u ukupnom iznosu od 3,98 miliona KM, dok za ostale tužbe rukovodstvo grupe, zajedno sa eksterno angažovanim pravnim savjetnicima, smatra da ne bi mogle imati značajne negativne ishode za grupu“, ističe se u izvještaju.

HET dokapitalizuje “HE Dabar” sa 2,8 miliona KM

Skupština akcionara će razmatrati i odluku Nadzornog odbora o dokapitalizaciji “HE Dabar“ sa 2,8 miliona KM.

„Novčani ulog preduzeća od 2,8 miliona KM predstavlja investiciono ulaganje sa ciljem povećanja osnovnog kapitala 'HE Dabar',  a sve u svrhu realizacije projekta izgradnje ’HE Dabar’“, navodi se u odluci i dodaje da su “HE na Trebišnici” vlasnik osnovnog kapitala „HE Dabar“, kao jedini osnivač ovog preduzeća.

Zanimljivo je da HET planira da uloži 32,6 miliona KM u “HE Dabar“ i to iz potraživanja koja imaju od Matičnog preduzeća.

„U rebalansu plana poslovanja za 2018. godinu planirano je ulaganje u „HE Dabar“ iz vlastitih sredstava, odnosno potraživanja za električnu energiju koje preduzeće ima prema ERS“, navodi se  u rebalansu plana poslovanja HET-a za 2018. godinu.

Preduzeće „Hidroelektrana Dabar“ nedavno je okončala tender za angažovanje konsultanata prilikom izrade ugovora potrebnih za realizaciju projekta “HE Dabar”. Posao težak 2,2 miliona KM dodijeljen je  firmi AF-Consult Ltd. iz Skoplja, o čemu je CAPITAL pisao u tekstu Makedoncima 2,2 miliona KM za savjetovanje „HE Dabar“.

Procijenjena vrijednost izgradnje i finansiranja preostalih objekata i aktivnosti te puštanje “HE Dabar” u rad iznosi oko 200 miliona evra, planirano je da se ova hidroelektrana gradi iz kredita koji bi vraćala u novcu ili električnoj energiji.

Partner obezbjeđuje 85 odsto ili više od cijene ugovora za izgradnju i puštanje elektrane u rad, a „HE Dabar“ do 15 odsto cijene ugovora.