Na današnji dan, dan prije Bogojavljenja slavi se Krstovdan, krštenje Isusovo, koje je obavio Jovan Krstitelj u rijeci Jordan, kojim se obilježava objava svijetu da je on Sin Božiji.

krstovdan Hristovo krštenje na ikonama i freskama se oslikava Isusovom figurom, koja stoji u rijeci Jordan, dok ga Sveti Jovan Preteča krštava vodom, a nad Isusom, u visini se vidi Sveti duh u obliku goluba u letu.

To je prvi dan posta, poslije praznika, zato što se od Božića do Krstovdana ne posti ni srijedom ni petkom.

Dani od Božića do Krstovdana, nazivaju se “Nekršteni dani” jer se smatra da tih dvanaest dana Hristos nije bio kršten, a tačno je, da on nije bio kršten trideset godina i  dvanaest dana, jer je kod starih Jevreja postojao običaj da niko ne može biti učitelj (rabin) dok ne napuni trideset godina, pa je on tek tada i počeo da propovijeda.

Sa 30 godina pojavio se Isus na obali rijeke Jordan, gdje ga je krstio Jovan Krstitelj, u znak očišćenja od grijehova. On je primio od njega krštenje, budući da je bio bezgrešan, ali da bi tim svojim djelom osvetio cijeli obred, time je uvedena tajna krštenja, kojom dolazi do čovjekovog očišćenja od grijehova.

U vrijeme kada je Jovan Preteča propovijedao na obalama Jordana i krstio ljude, Isusu Hristu navršilo se trideset godina. On je takođe došao iz Nazareta na rijeku Jordan, da bi primio od Jovana krštenje.

Jovan je sebe smatrao nedostojnim da krsti Isusa Hrista i počeo je njega da spriječava, govoreći: "Ti treba mene da krstiš, a Ti li dolaziš k meni?"

Ali Isus mu je odgovorio: "ostavi sada", ne spriječavaj me sada, "jer tako nam treba ispuniti svaku pravdu" - ispuniti sve u Zakonu Božijem i pokazati primjer ljudima". Tada se Jovan povinovao, i krstio Isusa Hrista.

Po obavljenom krštenju, kada je Isus Hristos izlazio iz vode, odjednom su se otvorila (otkrila) nad njim nebesa; i Jovan je vidio Duha Božijeg, koji se u vidu goluba spustio na Isusa, a sa neba se začuo glas Boga Oca: "Ovo je sin moj ljubljeni, koji je po mojoj volji".

Tada se Jovan konačno uvjerio, da Isus jeste očekivani Mesija, Sin Božiji, spasitelj svijeta.

Praznik krštenja Gospodnjeg, takođe se naziva praznikom Bogojavljenja, jer je za vrijeme krštenja Bog pokazao sebe ljudima, da on jeste presveta trojica.

Naime, Bog Otac govorio je sa neba, ovaploćeni Sin Božiji se krstio, a Duh Sveti sišao je u vidu goluba.

A takođe, pri krštenju, prvi put ljudi su mogli vidjeti, da se u licu Isusa Hrista javio ne samo čovjek, već u isto vrijeme i Bog.

Crkva je ustanovila Svetu tajnu krštenja za svako ljudsko biće.

Krštenjem se postaje član Hristove crkve i duša se čisti od svakog grijeha.

krstovdan Na današnji dan se u crkvi vrši potapanje krsta i “umivanje” ikona.

Po svom sadržaju praznik Isusovog krštenja, povezan je s Bogojavljenjem. U proslavljanju Bogojavljenja, slave se zajedno tri sadržaja ili događaja: Isusovo rođenje, krštenje i prvo čudo na svadbi u Kani Galilejskoj.

krstovdan Mjesto gdje je Isus, po mišljenju istoričara, kršten, a koje se nalazi u Jordanu.

Tačna lokacija gdje je Jovan Krstitelj krstio Isusa Hrista je danas nepoznata. Ali se na osnovu nekih dokumenata i arheoloških nalaza smatra da je to lokacija na rijeci Jordan na osam kilometara od Jerihona i na pet kilometara od ušća rijeke Jordan u Mrtvo more.

Krštenje Hristovo