Poreska uprava Republike Srpske obavještava sve poreske obveznike da je istekao rok za uplatu poreza na nepokretnosti za 2016. godinu, i poziva obveznike koji do sada nisu izmirili svoje obaveze da to učine u što kraćem roku.

poreska uprava

Poreska uprava, takođe, apeluje na obveznike poreza na nepokretnosti koji do sada nisu izmirili obaveze za prethodne godine, da bez odlaganja izvrše uplatu utvrđenog iznosa poreskog duga.

Protiv poreskih obveznika, koji nisu izmirili obaveze u roku i na način utvrđen Zakonom o porezu na nepokretnosti, Poreska uprava će preduzeti mjere prinudne naplate, izvršenjem na novčanim sredstvima, odnosno na pokretnoj i nepokretnoj imovini dužnika.