Monografija „Manastir Kosijerevo“, autora Čedomira Zena Popovića, magistra arheologije iz Bileće, večeras je predstavljena u velikoj sali Skupštine grada Trebinja.

monografija manastir kosijerevo predstavljena u trebinju

Autor priču počinje od prvih materijalnih tragova hrišćanstva u dolini Trebišnjice u blizini manastira Kosijerevo i hronološkim redoslijedom obrađuje njegov nastanak i opstanak kroz vijekove.

Knjiga je, prema riječima istoričara Mirka Perovića, pisana u formi naučno-istraživačkog rada, ali dostupna za čitanje široj čitalačkoj publici, dodajući da ova knjiga, osim što je djelo duhovnog i vjerskog karaktera, spada i u istorijsku literaturu.

"Početne stranice knjige vezane su za prve tragove hrišćanstva u dolini rijeke Trebišnjice, gdje su, osim ove naše stare kosijerevske lavre, opisani i drugi vjerski objekti iz srednjeg vijeka", kazao je Perović, dodajući da je u drugom i trećem poglavlju prikazana istorija manastira od njegovog nastanka do danas, sa posebnim akcentom na paljevine, pljačke, stradanja i pustošenja kroz period turske okupacije, austrijsko rušenje 1914. godine i njegovu obnovu 1933. godine.

On je istakao da je manastir Kosijerevo bio centar pismenosti, te da je veliki značaj imala i manastirska bolnica.

"Manastir Kosijerevo dugo vremena je bio lječilište i uvijek je pružao utočište 'gladnom i žednom, golom i bosom'", rekao je Perović, dodajući da postoji predanje po kojem su nekadašnji trebinjski gospodari - Resulbegovići dovodili bolesne članove svoje porodice na liječenje u Kosijerevo.

Značaj monografije je i u tome što prikazuje do sada nepoznate činjenice, posebno iz perioda 19. i 20. vijeka, kada je manastir stradao u bombardovanju.

Bogato ilustrovana monografija pripremana je pet godina, a na više od 260 strana donosi 160 priloga – faksimile dokumenata, fotografije, karte, ko­ji na jed­nom mje­stu svje­do­če isto­ri­ju ko­si­je­re­vske sve­ti­nje du­gu vi­še od se­dam vije­ko­va.

Prema riječima književnka Milutina Mićunovića, autor večeras predstavljene monografije - Čedomir Popović, nosilac je ordena "Miloš Obilić", a monografija je nastala, jednim dijelom, i u periodu kada je ukazom bivšeg visokog predstavnika u BiH Pedi Ešdauna autor bio lišen elementarnih ljudskih prava.

"U takvoj bezizlaznoj situaciji, bez prava na rad i penziju, autor se uz nesebičnu pomoć vladike Joanikija vratio svojim korijenima – manastiru Kosijerevu kao svojevrsnom intelektualnom i duhovnom utočištu", kazao je Mićunović.

Autor Čedomir Popović je istakao da je u početku imao namjeru da napiše jednu širu turističku brošuru, ali da je obimni arhivski materijal upućivao na sistematski rad.

"Monografija pruža novo svjetlo na pojedine epohe ljudskog razvoja i razvoja Srpske pravoslavne crkve na ovim prostorima", istakao je Popović.

monografija manastir kosijerevo predstavljena u trebinju

Na promociji o monografiji su govorili i iguman manastira Kosijerevo Arsenije i pjesnik Radomir Uljarević.

Djelo, uz blagoslov episkopa budimljansko-nikšićkog Joanikija, izdali su časopis Eparhije budimljansko-nikšićke „Sveviđe“ i Manastir Kosijerevo.

Organizatori promocije su Kulturni centar Trebinje i Zavičajno udruženje Crnogoraca u Hercegovini „Petar Petrović Njegoš“.

Pre­ma pre­da­nju isto­ri­ja ma­na­sti­ra Ko­si­je­re­vo se­že u naj­du­blje vije­ko­ve hri­šćan­ske isto­ri­je, ali pi­sa­na isto­ri­ja nje­go­vo po­sta­nje bi­lje­ži mno­go ka­sni­je. Ma­na­stir­ska cr­kva po­sve­će­na je Ro­žde­stvu Pre­sve­te Bo­go­ro­di­ce i pre­ma tim pi­sa­nim do­ku­men­ti­ma sa­gra­đe­na je po­čet­kom 14. vi­je­ka i bi­la je smje­šte­na na li­je­voj oba­li ri­je­ke Tre­bi­šnji­ce.

Ma­na­stir­ski kom­pleks Tur­ci su po­ru­ši­li 1807. go­di­ne, a na­rod ju je ob­no­vio de­set go­di­na ka­sni­je tru­dom ha­dži Di­o­ni­si­ja (Do­bri­ćev­ca). Zbog iz­grad­nje Bi­leć­kog je­ze­ra sve­ti­nja je pre­mje­šte­na na lo­ka­ci­ju Stra­žni­ca u banj­skom se­lu Pe­tro­vi­ći, a nje­no pre­mje­šta­nje tra­ja­lo je od 1966-1979. go­di­ne.