U Javnoj zdravstvenoj ustanovi "Dom zdravlja" Trebinje upriličen je stručni skup na temu "Upravljanje medicinskim otpadom u zdravstvenim ustanovama" sa ciljem obuke zdravstvenih radnika  iz ove oblasti.

dom zdravlja trebinje

U BiH uopšte nije riješeno pitanje medicinskog otpada. Sistem zbrinjavanja medicinskog otpada sastavni je dio brige o zdravlju. Narušavanje zdravlja zbog neodgovarajućeg načina zbrinjavanja otpada ruši ugled cjelokupnom zdravstvenom sistemu. Nastanak otpada posljedica je svake ljudske djelatnosti, pa tako i zdravstvene. Svako civilizovano društvo svjesno je opasnosti do kojih može doći zbog neodgovornog postupanja s otpadom koji nastaje u zdravstvenim ustanovama, s jedne strane za zdravstvene radnike i korisnike usluga, a s druge strane za bližu i dalju okolinu, istaknuto je na današnjem skupu u Trebinju.

"Do sada se medicinski otpad odbacivao na razne deponije, potpuno nesigurno, a on spada u kategoriju opasnog otpada  koji nastaje kao rezultat aktivnosti pri zaštiti zdravlja ljudi, životinja, različitih istraživanja. Svojstva opasnog medicinskog otpada su: štetnost, toksičnost, kancerogenost i infektivnost", naveo je u izjavi direktor Doma zdravlja Trebinje prim.dr Dragan Sorajić.

On je dodao da postoje svega dvije firme u BiH koje vrše obradu infektivnog otpada i imaju stroj za sterilizaciju tog otpada. "JZU 'Dom zdravlja' Trebinje je u posljednjih godinu dana najozbiljnije  krenula u pripremu  ustanove za obradu infektivnog otpada i u tom smislu je sklopljen ugovor sa firmom 'Reciklon' d.o.o koja se bavi uklanjanjem medicinskog otpada i koja je  upriličila edukaciju osoblja kako bi se svi upoznali sa načinom upravljanja medicinskim otpadom", napomenuo je Sorajić i zaključio da se na ovaj način ispoštovala i procedura upravljanja medicinskim otpadom koja je sastavni dio pripreme za sertifikaciju zdravstvenih ustanova.