Danas se slavi praznik Sveti Joakim i Ana. Sveti Joakim bio je sin Varpafira od koljena Judinog i potomak cara Davida, a Ana kći sveštenika Matana iz koljena Levijeva iz kojeg je i prvosveštenik Aron.

sveti joakim i ana

Sveštenik Matan imao je tri kćeri: Mariju, Soviju i Anu. Marija se udala u Vitlejemu i rodila Salomiju, Sovija se udala takođe u Vitlejemu i rodila Jelisavetu, majku svetog Jovana Krstitelja, a Ana se udala u Nazaretu za Joakima. Pedeset godina živjeli su u braku Joakim i Ana, ali bez djece. Bili su vrlo imućni, ali tihi ljudi koji su davali siromasima i hramu. Pod starost su otišli u Jerusalim u hram da prinesu žrtvu Bogu i tada ih je ukorio prvosveštenik Isahar rečima upućenim Joakimu: "Nisi dostojan da se iz tvojih ruku primi dar jer si bezdestan." Stari ljudi se mnogo ražalostiše zbog ovih riječi i opet se dadoše na molitvu Bogu da i njima učini čudo kao nekada Avramu i Sari, i podari im jedno dijete za utjehu u starosti. Bog im posla anđela nebeskog da im objavi rođenje "kćeri preblagoslovene kojom će se blagosloviti svi narodi na zemlji i kroz koju će doći spasenje svijetu". I zaista, kroz devet mjeseci, Ana donese na svijet Svetu Djevu Mariju, majku Isusa Hrista. Joakim požive 80, a Ana 79 godina.