Planina Nebo, čita se kao nibo, ali je kod nas odomaćen naziv nebo, nalazi se u Jordanu. Visoka je 817 metara. Udaljena je samo desetak kilometara od Madabe.

planina nebo Planina Nebo

Planina Nebo ima izuzetan značaj za hrišćansku i jevrejsku religiju. Sa planine Nebo pruža se pogled na Jordansku dolinu sve do Mrtvog mora.

Spominje se u Bibliji kao mjesto odakle je Mojsije prvi put vidio obećanu zemlju. Prema Starom zavjetu, Bog je Mojsiju rekao da se popne na ovu planinu kako bi ugledao Obećanu zemlju - Palestinu prije nego što ode u Carstvo božije.

Mojsije je odavde mogao da vidi Jerihon, rijeku Jordan, kao i mjesto gdje će kasnije biti kršten Isus Hristos. Po izuzetno lijepom vremenu može se vidjeti čak i Jerusalim.

planina nebo 1 Pogled sa planine Nebo

Mojsije nikada nije kročio na tlo Izraela jer je umro na planini Nebo u 120. godini života. On je ovdje i sahranjen, a na mjestu na kome je ispustio posljednji uzdah danas se nalazi njegov štap u obliku zmije.

planina nebo 2 Mojsijev štap na mjestu gdje je izdahnuo kada je vidio Obećanu zemlju

Na mjestu njegove grobnice sagrađen je manastir koji se još od 1933. godine restaurira i iskopava. Sama planina izgleda kao da se nalazi usred Mediterana, sa tipičnim kamenim zidićima i vegetacijom.

planina nebo 3 Tabla na planini Nebo koja pokazuje pravac i udaljenost do značajnih mjesta

Nedaleko od planine Nebo nalazi se izvorište, mjesto na kome je, prema predanju, potekla voda kada je Mojsije udario svojim štapom u zemlju. Interesantno je da je ovaj izvor u zemlji koja ima malo vodotokova, a i dalje obilato ističe voda.

planina nebo 4

Kada se Mojsiju približilo vrijeme njegovog kraja, Gospod ga je unaprijed obavijestio o njegovom prestavljenju i rekao mu: Iziđi na goru Avarim, koja je u zemlji Moavskoj prema Jerihonu, i vidi zemlju Hanansku koju dajem sinovima Izrailjevim u posjed. I umri na gori toj (5 Mojs. 32, 48-50).

planina nebo 5 Mojsije blagosilja sinove Izrailjeve

Pred svoju smrt Mojsije je blagoslovio sinove Izrailjeve, svako pleme posebno, prorokujući o budućim sudbama njihovim (5 Mojs. 33, 1 - 29 ).

Poslije toga po naređenju Božijem Mojsije je izašao na goru Navav, i Gospod mu je pokazao svu zemlju od Balada do Dana, i svu zemlju Neftalimovu, i svu zemlju Jefremovu i Manasijinu, i svu zemlju Judinu sve do mora Zapadnoga, i južnu stranu, i ravnicu, dolinu pod Jerihonom, sve do Sigora.

planina nebo 6 Mojsije na planini Nebo

Gospod je rekao Mojsiju: Ovo je zemlja, za koju sam se zakleo Avramu, Isaku i Jakovu govoreći: sjemenu vašem daću je. Pokazah ti je da je vidiš očima svojim, ali u nju nećeš ući.

I Mojsije, sluga Gospodnji je umro u zemlji Moavskoj, po riječi Gospodnjoj. I bio pogreben u zemlji Moavskoj prema Vetfegoru; i niko nikada nije doznao za grob njegov.

Mojsiju je bilo 120 godina kada je umro; oči njegove nisu potamnile, niti ga je snaga izdala.